Voorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De verhuurder: eigenaar van één of meerdere schepen die tegen betaling een schip aan huurder ter beschikking stelt;
 • De huurder: degene te wiens name de huurovereenkomst is gesteld; indien de feitelijke gebruiker tijdens de verhuurperiode een ander is dan degene te wiens name de huurovereenkomst is gesteld, wordt deze eveneens als huurder aangemerkt.
 • De bemiddelaar; degene die de huurder in contact stelt met de verhuurder op welke wijze dan ook. Bemiddelaar zorgt dat de geldstroom afkomstig van de huurder naar ratio over de verhuurder en bemiddelaar verdeeld wordt.
 • De huurovereenkomst: de overeenkomst, waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen betaling een zeiljacht zonder bemanning in gebruik te geven; evenzo waarbij de huurder zich verbindt aan de verhuurder om het zeiljacht tegen betalen af te nemen tijdens de overeengekomen periode.
 • De gebruikersovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder de bemiddelaar het recht geeft om met desbetreffende schip onder afgesproken condities aan te bieden voor een door de bemiddelaar te regelen verhuur.
  Nophium Yachts kan optreden als bemiddelaar of verhuurder.

Artikel 2: Verplichting van de verhuurder

De verhuurder verplicht zich het zeiljacht met de gebruikelijke uitrusting, de voorgeschreven reddingsmiddelen en met de vereiste inventaris aan het begin van de verhuurperiode beschikbaar te stellen. De verhuurder behoudt zich het recht voor wijzigingen aan de inventaris door te voeren zonder hier vooraf mededelingen over te doen aan huurder. Voor aanvang van de verhuurperiode dient de verhuurder aan huurder en bemiddelaar attent te maken op eventuele beschadigingen en gebreken. Het schip wordt schoon en met gevulde water- gas- en brandstoftanks beschikbaar gesteld. Het vaargebied omvat het door de verzekering bepaalde verzekeringsgebied en is op het huurcontract aangegeven.

Artikel 3: Verplichting van de huurder

De huurder legitimeert zich voor de afvaart met een geldig legitimatiebewijs en stelt de verhuurder desgewenst in de gelegenheid een fotokopie van het legitimatiebewijs te maken. Zonder geldig legitimatiebewijs wordt geen zeiljacht meegegeven! De huurder dient het zeiljacht voor overname aan de hand van de aanwezige checklijst samen met verhuurder te controleren en bij acceptatie voor akkoord te tekenen. Beschadigingen dienen te worden vastgelegd, gebreken die niet zijn vermeld op de checklijst worden geacht na de overname te zijn ontstaan en komen voor rekening van de huurder, tenzij de huurder redelijkerwijze niet zijn aan te rekenen. Het zeiljacht wordt door de huurder tijdig, dus voor het aflopen van de verhuurperiode in de thuishaven teruggebracht. Bij niet tijdige terugkomst in de thuishaven zullen de kosten voor deze vertraging, vermeerderd met de extra kosten die zonodig gemaakt moeten worden voor eventuele volgende huurders voor rekening zijn van de huurder. Laat de huurder het zeiljacht op een andere plaats achter dan in de thuishaven, dan zijn de kosten voor arbeidsloon, transport, reizen, reistijd en vertraging van wachtende huurders voor rekening van de huurder. Beschadigingen aan het zeiljacht, ontstaan tijdens de huurperiode dienen door de huurder binnen vier uur aan Nophium Yachts te worden gemeld. De schade zal op de borgsom in mindering worden gebracht. In geval van niet gemelde schade of verlies door de huurder, die op een later tijdstip door de verhuurder wordt geconstateerd, worden de hieruit voortvloeiende kosten van herstel of vervanging door de verhuurder op de huurder verhaald. Eventueel tijdens de verhuurperiode verloren gegaan materiaal dient door de huurder te worden gemeld aan de verhuurder. De kosten van vervanging zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 4: Conformiteit

Zowel de verhuurder als bemiddelaar zijn verplicht een schip conform de verwachting te leveren. Beide behouden wel het recht om foto's van zusterschepen te plaatsen mits vergelijkbaar.

Artikel 5: Bevestiging

Na aanmelding ontvangt de huurder van Nophium Yachts een huurovereenkomst in tweevoud. Binnen zeven werkdagen dient één exemplaar ondertekend te worden teruggestuurd. De boeking is pas definitief, nadat de verhuurder de huurovereenkomst ingevuld en ondertekend heeft ontvangen en 50% van het te betalen bedrag op de rekening van Nophium Yachts is bijgeschreven. Per boeking worden EUR 15,00 reserveringskosten en administratiekosten in rekening gebracht. Bij niet tijdige betaling of uitblijven van de betaling wordt de boeking geannuleerd en zullen de annuleringskosten, vermeerderd met eventuele incassokosten op de huurder worden verhaald.

Artikel 6: Betaling

Binnen 14 dagen na de boekingsdatum dient de aanbetaling van 50 % van het te betalen bedrag op de rekening van Nophium Yachts te zijn bijgeschreven. Het restant bedrag dient uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de huurperiode te zijn bijgeschreven. Voor deze tweede termijn ontvangt de huurder geen betalingsherinnering; hij dient deze termijn zelf te controleren. Bij boeking korter dan 4 weken voor de verhuurperiode dient het totale te betalen bedrag bij ondertekening van de huurovereenkomst direct en in zijn geheel te worden voldaan. De zeiljachten zijn all-risks verzekerd met een eigen risico gelijk aan de borgsom. De borgsom dient vooraf te worden voldaan en maakt onderdeel uit van het te betalen bedrag. Na inlevering van het zeiljacht bij de verhuurder betaalt de verhuurder of bemiddelaar de borgsom na aftrek van eventuele geleden schade aan de huurder terug.

Artikel 7: Annulering

Indien de huurder besluit de huurovereenkomst te annuleren, moet hij Nophium Yachts hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. Bij annulering is de huurder aan de Nophium Yachts schuldig:

 • 15% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot drie maanden voor aanvang van de huurperiode.
 • 50% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot twee maanden voor aanvang van de huurperiode.
 • 75% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot een maand voor aanvang van de huurperiode.
 • 100% van de overeengekomen huursom in geval van annulering binnen een maand voor aanvang van de huurperiode.

Artikel 8: Ontbinding huurcontract

De verhuurder behoudt zich het recht voor om bij gebleken ondeskundigheid ten aanzien van het varen en/of het navigeren met het schip en/of grove nalatigheid door de huurder, de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat de verhuurder tot enigerlei schadevergoeding of restitutie van het huurbedrag jegens de huurder gehouden is. De verhuurder of de bemiddelaar namens de verhuurder behoudt zich het recht voor om bij gebleken wangedrag aan boord of in een haven, opzettelijke vernielingen, het niet naleven van de contractuele voorwaarden en/of bij het veroorzaken van overlast voor anderen door de huurder, de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat de verhuurder tot enigerlei schadevergoeding of restitutie van het huurbedrag jegens de huurder gehouden is.

Artikel 9: Schade, Pech, Stranding

Bij schade, pech of anderszins neemt de huurder ten eerste en zo spoedig mogelijk contact op met Nophium Yachts per telefoon. De huurder stelt als eerste Nophium Yachts en de verzekeringmaatschappij van het schip in de gelegenheid de schade, pech, stranding of anderszins te onderzoeken, voordat herstel plaats vindt. Bij schade, pech, stranding of anderszins , welke niet het gevolg is van slijtage of onderhoud, is de huurder aansprakelijk voor de kosten van herstel, de berging, redding of sleephulp, tenzij de oorzaak van de kosten hem niet kunnen worden toegerekend; dat is het geval als de kosten gedekt worden door de verzekeraar van het schip. Ga daarom zorgvuldig te werk bij het accepteren van hulp. De noodzakelijke kosten van reparatie, sleephulp en berging ter zake van mechanische defecten komen voor rekening van de verhuurder. Als deze kosten het bedrag van EUR 100,00 overschrijden, dient vooraf contact toestemming van de verhuurder gevraagd te worden. Terugbetaling van de gemaakte kosten geschiedt uitsluitend op vertoon van gespecificeerde nota's. Vervangen onderdelen moeten aan Nophium Yachts worden getoond, tenzij dit onmogelijk is.